Välkommen, Logga in eller bli medlem
Mitt Brabud []
Kategorier []

 användare
 pågående auktioner
 varor eftersökes

Användaravtal

Användaravtal

Brabud är en marknadsplats där säljare och köpare möts för att sälja och köpa varor via auktionsförfarande eller direktförsäljning. Brabud äger inte varorna som säljs på sajten och deltar inte i någon del av transaktionen mellan säljare och köpare. Köpeavtalen ingås mellan säljare och köpare.

Brabud granskar inte säljares annonser mer än slumpmässigt eller när vi har blivit ombedda att granska en annons av köpare, säljare eller tredje part. Eftersom Brabud inte har någon kontroll över vilka varor som säljs på sajten kan vi heller inte garantera att de varor som säljs finns, har en viss kvalitet, är lagliga eller att transaktionerna följs av inblandade parter.

Att annonsera på Brabud

Dessa förutsättningar gäller för annonsering på www.brabud.se:
 • Annonser som läggs ut som auktion eller för direkt-köp i en kategori skall avse en produkt eller tjänst som kan köpas direkt efter att auktionen har avslutats.
 • Länkar får användas i beskrivningen om de är direkt relaterade till texten i annonsen.
 • Försäljning av olagliga produkter eller tjänster är inte tillåtet (t.ex. narkotika, receptbelagda läkemedel, piratkopior, pyramidspel osv)
 • Reklam får inte göras för lån av pengar, kedjebrev, tveksamma "jobba hemifrån"-erbjudanden, bantningsmedel eller liknande.
 • Använd egna fotografier på de varor du säljer då det ökar chansen till försäljning och att du själv äger bildrättigheten. Använder du andras bilder (privatpersoners eller organisationers) är det viktigt att du har fått skriftligt tillstånd att göra det.
 • Brabud är en annonsplats, där annonsörer och köpare möts. Brabud har ingen medverkan i transaktionen och kan därför inte ta ansvar för vare sig transaktion eller om varors beskaffenhet. Det åligger säljaren att försäkra sig om att varan som annonseras är laglig och beskrivs korrekt och köparen att försäkra sig om detta. Båda parter (köpare och säljare) kommer överens om transaktionen och genomför den i samverkan.
 • Samma eller nästan identisk vara får inte annonseras samtidigt i flera annonser. Denna regel är till för att undvika att sajten ”spammas” med likadana eller snarlika varor.
 • Varor skall annonseras i rätt kategori.
 • Annonser som bryter mot reglerna tas bort av Brabud och användare kan komma att blockeras.

Användningen av Brabud


När du använder Brabud ska du:
 • Ha ett svenskt personnummer och ange detta vid registreringen på www.brabud.se. Användare som registrerar sig som företag, skall även registreras av representant med svenskt personnummer.
 • Ha rätt att ingå bindande avtal; dvs ha fyllt 18 år och inte vara satt under förvaltarskap.
 • Annonsera med beskrivning av varan på svenska och även efter auktioners slut kunna kommunicera på god svenska. Detta så att inga missförstånd uppstår mellan köpare och säljare.
 • Betala för varor som du har köpt, om inte säljaren har ändrat objektbeskrivningen väsentligt efter ditt bud, ett tydligt skrivfel har gjorts eller om du inte kan kontakta säljaren.
 • Leverera varor som du har sålt, om inte köparen underlåter att följa de villkor som du angivit i annonsen eller om du inte kan kontakta köparen.
 • Respektera Brabuds värderings- och omdömessystemen (Feedback-system)
 • Respektera andra Brabud-användares integritet och inte sprida personlig information om dessa till tredje part. Se även Brabuds Integritetspolicy.
 • För att kunna registrera dig på www.brabud.se måste du godkänna detta Användaravtal.
 • Vi förbehåller oss rätten att stänga konton som inte kan bekräftas eller som inte har använts under en längre tid samt att ändra eller upphöra att tillhandahålla Brabuds tjänster helt eller delvis.

Brabuds ansvar


Brabud friskriver sig från allt ansvar med anledning av eller i samband med auktioner, inklusive, men utan begränsning till, alla krav relaterade till objekt, bud, ouppfyllda eller uppfyllda avtal samt sålda eller erbjudna objekt.
Brabud friskriver sig från ansvar gentemot medlemmen eller annan för indirekt skada eller för någon form av förlust av data, inkomst, vinst eller avtal oavsett om skadan uppkommit genom oaktsamhet, brott mot detta avtal eller på annat sätt.
Medlemmen förbinder sig att hålla Brabud skadelöst till följd av allt ansvar och alla krav eller utgifter som uppstår genom medlemmens brott mot detta avtal eller genom brott mot detta avtal genom medlemskapet.

Avgifter och fakturering

De avgifter vi tar ut för användning av våra tjänster framgår av prislistan under Avgifter. Brabud tar inte ut någon avgift för att lägga upp annonser. En försäljningsprovision tas ut efter auktionsslut där auktionen avslutats med ett godkänt bud och eventuellt reservationspris har uppnåtts. Frivilliga avgifter tas även ut för olika tjänster där medlemmen på olika sätt kan framhäva sina annonser.

Som medlem har du ett konto på Brabud med en begränsad kredit. Detta konto avräknas mot de avgifter som tas ut (försäljningsprovision och andra avgifter). Kontot har en kreditgräns, vilken framgår under rubriken ”Hantera konto” under ”Mitt Brabud”. Denna kreditgräns kallas här: ”Max tillåtet underskott”. Om/när denna kreditgräns uppnås stängs säljaren av från all annan användning av Brabuds tjänster till dess att skulden till Brabud har reglerats. Regleringen sker med hjälp av de betalningsförmedlare som Brabud har avtal med (Payson och PayPal).

För den säljare som önskar finns möjlighet att sätta in pengar i förskott på sitt konto hos Brabud. Om en säljare önskar avsluta sitt medlemskap hos Brabud, betalas mot önskemål eventuella tillgodohavanden tillbaka till medlemmen om de skulle överstiga 50 SEK. Dock betalas inte eventuella bonusar och/eller vinster i tävlingar eller liknande. Om tillgodohavandet på kontot med avdrag för bonusar/vinster understiger 50 SEK görs ingen utbetalning.

Säljare som överskridit sin kredit (Max tillåtet underskott) hos Brabud anmanas att reglera kontot senaste inom 14 dagar efter att underskottet har uppkommit.
Vi kan komma att ändra avgifterna och publicerar i sådana fall en sådan ändring på Brabuds websajt eller via –epost senast 14 dagar i förväg. Genom att fortsätta använda Brabud efter att de nya avgifterna börjar gälla godkänner du de nya avgifterna.

Genom att använda Brabud godkänner du våra avgifter och övriga bestämmelser.

Köp och försäljning internationellt


Brabud är i första hand avsedd för försäljning och köp av varor av medlemmar med svenska personnummer och i Sverige. I den händelse att en säljare kan tänka sig att skicka varan till en kund utanför Sveriges gräns skall det framgå av annonsen. Köpare som önskar ha en vara skickad till en adress utanför Sveriges gräns måste tillförsäkra sig innan denne lägger ett bud, om att säljaren kan tänka sig att skicka varan utomlands.

I de fall där handel sker till andra länder vilar det på säljarens och köparens ansvar att följa de lagar och regler som gäller för internationell försäljning, köp och frakt av föremål.


Innehållet i annonserna

Brabud skall ha rätt att kommersiellt använda bilder och text som du tillhandahåller oss eller gör åtkomligt för oss genom din användning av Brabud, t ex vid publicering av annonser eller saluförande, köp och/eller försäljning av varor och tjänster. Med innehåll avses här all information, såsom fotografier, bilder och text. Du garanterar att allt innehåll, som du tillhandahåller oss eller gör åtkomligt för oss vid din användning av Brabud, är korrekt och inte konfidentiell. Du garanterar också att innehållet inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

Orsaken till ovanstående skrivelse är i huvudsak att vi vill ha möjligheten att kunna göra reklam för din auktion och/eller Brabud på säväl www.brabud.se som utanför sajten, t.ex. i form av webannonser eller i tryckt material.

Betalning av auktioner eller direktförsäljning (”Köp direkt”)

När du köper eller säljer ett föremål på Brabud finns flera betalningssätt tillgängliga. Sådana betalningssätt tillhandahålls av betallösningsleverantörer (betalsajter) som Brabud samarbetar med och kan ändras från tid till annan. Betalningssätten erbjuds av dessa betalsajter och de avgör vilka betalningssätt de vill erbjuda dig. Om du väljer att använda de betalningssätt som erbjuds på Brabud så kommer du att ingå ett separat avtal med dessa betalsajter och godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som du väljer att använda.Om det uppstår frågor som gäller betalning så ska de hanteras av dig och betalsajterna enligt nämnda villkor. Brabud ansvarar inte för förseningar, fel, skador eller annat som har att göra med betalning eller utebliven betalning av föremål som du köper eller säljer på Brabud.


Ansvar


Vi strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till Brabud, men vi kan inte garantera att funktionerna är tillgängliga utan avbrott. Risk finns att funktioner såsom budgivning, meddelanden och betalning kan drabbas av tekniska eller andra problem över vilka vi inte har kontroll. Brabud (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, ombud och anställda) ska inte i något fall ansvara gentemot dig för indirekta skador innefattande förlust i näringsverksamhet, förlust av data, utebliven vinst, uteblivna affärstillfällen, förlorat anseende eller avbrott i din verksamhet eller för andra skador som vi inte rimligen kunnat förutse och vilka direkt eller indirekt orsakas av. Du förbinder dig alltså att hålla Brabud (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, ombud och anställda) skadelöst till följd av allt ansvar och alla krav eller utgifter som uppstår genom ditt brott mot detta avtal eller genom brott mot detta avtal genom medlemskapet.

Du godkänner att du är ensamt ansvarig för att de åtgärder du vidtar följer de lagar och regler som gäller för dig och att de föremål som du annonserar, säljer eller köper, på Brabud är lagliga.Även om vi använder tekniska lösningar för att försöka kontrollera att den information som våra användare tillhandahåller är korrekt, så är kontroll på Internet svårt. Brabud kan inte garantera och ansvarar inte för att den identitet som våra användare har angivit eller att den information som våra användare lämnar på vår webbplats är korrekt. Frågor om användaravtalet kan ställas direkt till Brabud

Copyright © 2024 - Brabud - Användaravtal. och Integritetspolicy